หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือส่งอำเภอข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์รับฟังการแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

เกษตรลำพูน สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์

เกษตรลำพูน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริตำบลแม่ลาน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เกษตรลำพูน ร่วมติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลกาดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

เกษตรลำพูน ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง