หน้าแรก

คลิปวิดีโอ จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือส่งอำเภอข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูนร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาแดงเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste”

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการเจรจาการค้าลำไยล่วงหน้า เชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไยล่วงหน้า 14,000 ตัน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการวัดผลรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 22/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมซักซ้อมการชี้แจงการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ดิน น้ำ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานหน่วยงานในจังหวัดลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์