หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือส่งอำเภอข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริตำบลแม่ลาน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เกษตรลำพูน ร่วมติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลกาดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

เกษตรลำพูน ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือส่งอำเภอ

    ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงานภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร

    คลิปวิดีโอ องค์ความรู้หลากหลาย .. จังหวัดลำพูน