ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเวที Focus Group ภายหลังการจัดเวทีนำเสนอผลงานการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวสุธิรา แน่นอุดร นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวที Focus Group ภายหลังการจัดเวทีนำเสนอผลงานการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดเวทีนำเสนองาน องค์ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานในระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

Leave a Reply