ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน R2R ลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมงาน R2R ระดับจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน R2R ในเวที “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ผ่านระบบออนไลน์ Application zoom ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงาน R2R ด้านการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่, ด้านการอารักขาพืช, งานประชาสัมพันธ์, ด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดการข้อมูลและการบริหาร รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานต่างๆนำไปปรับใช้ต่อไป

Leave a Reply