ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ขับเคลื่อนงานโครงการ ปี 2566

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 8/2564 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบระมาณ ในการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply