ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและทีมงาน ร่วมประชาคมขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ อำเภอเมืองลำพูนและดำเนินงานติดตามอำเภอแม่ทา ตามลำดับ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประชาคมในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (น.ส.ล.) โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ใช้ที่ดินและดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (น.ส.ล.) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนที่ดินขอรัฐ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 11687 เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 640,500 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply