ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ( young smart farmer ) ขับเคลื่อนงาน YSF ปี 2565

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมดำเนินการประชุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ( young smart farmer ) จังหวัดลำพูน โดยเพื่อปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดไวัรัสโควิด 2019 ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อการสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ เกษตรอัจฉริยะ ปี 2565 ณ สวน นายณกรณ์พงศ์ เครือไชย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply