ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพุูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยปี 2565-2569 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น ดร.ประหยัด มโนพะเส้า ปฏิบัติราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุมหารือ เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยปี 2565-2569 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อให้การบริหารจัดการปุ๋ยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Leave a Reply