ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ทุเลสินธุ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 โดย นางพรอุมา หมอยาคลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply