ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ประชุมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กรรมการและเลขา รายงานว่าการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 20 ราย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 10 ราย เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในปี 2562

Leave a Reply