ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 65 เกษตรลำพูนพร้อมลุย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายจ่ายงบลงทุนที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้รับงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ซึ่งอยู่ในระหว่างการกำหนดราคากลาง และ งบยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 100 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 300 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 ราย และมีความพร้อมในการดำเนินงาน

Leave a Reply