ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ระยะ 2 ผ่าน Zoom

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม องค์การในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยงเชิงเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประธานแปลงใหญ่เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อสร้่างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Leave a Reply