ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พ.ศ.2564-2570

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนฯ แห่งชาติ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply