ข่าวประชาสัมพันธ์

CoO ลำพูน ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตร พิจารณาเข้ม แปลงใหญ่ยกระดับ เฟส 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการ CoO จังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการชี้แจงและพิจารณาแผนงานโครงการต่างๆ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง แผนปฏิบัติงาน CoO เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศพก. การรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2565 การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด พิจารณารับรองแปลงใหญ่ และพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 จำนวน 19 แปลง งบประมาณรวม 47,782,904.90 บาท

Leave a Reply