ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและนวส.ระดับจังหวัดร่วมประชุม

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำพูน ตามประเด็นการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ เมืองแห่งความมั่งคั่งยั่งยืน รวม 39 โครงการ งบประมาณ 401,298,010 บาท สำหรับเมืองเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ มี 13 โครงการ งบประมาณ 138,453,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 ของงบประมาณรวม โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เสนอโครงการเข้าร่วมชี้แจงพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply