ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุม ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร มี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานฯ เพื่อชี้แจงระบบการรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยง ตรงตามเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งการเฝ้าระวังและการดูแลรักษา ไม้ผลในสภาวะขาดน้ำ อย่างถูกวิธี