ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ได้กำหนดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ กับทีมบูรณาการกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply