ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจะซื้อเตาอบลำไย ปี 2545,โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 และโครงการแปรรูปลำไยอบแห้งปี 2545 (กรมวิชาการเกษตร) ณ บ้านเลขที่ 256 หมูที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีลูกหนี้โครงการฯ รับฟังแนวทางการชำระหนี้ตามแนวทางการขอยกเว้นดอกเบี้ย (เบี้ยปรับ) และยกเลิกข้อผูกพันสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร

Leave a Reply