ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ปี 2566

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ได้กำหนดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ กับทีมบูรณาการกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

Leave a Reply