ข่าวประชาสัมพันธ์

ผุด BCG Model@หนองปลิง เกษตรลำพูนร่วมงาน MOU ใช้พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมและการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ ลำพูน BCG Model@วังผาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลวังผาง จัดโดยเทศบาลตำบลวังผางร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำพูน มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ระหว่าง เทศบาลตำบลวังผาง สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำพูน บริษัทลำพูน ออร์แกนิค วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนลำพูน การจัดเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่จังหวัดลำพูน และกิจกรรมเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย

4

Leave a Reply