ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรจาก New normal สู่ Next normal”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ,บรรยาย/ฝึกปฏิบัติหัวข้อ “โปรแกรมการรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ”ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และส่วนกลาง เข้าร่วมจำนวน 212 ราย

Leave a Reply