ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเข้ม แผน ผล คน พร้อม งานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการชี้แจงแผนงานโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต แปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน แนะนำนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Leave a Reply