ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด​ 1 ชุมชน

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด​ 1 ชุมชน (One Province One Argo-Industrial Community : OPOAI-C) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ และที่ประชุมได้มีการนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ รวม 7 กลุ่ม ซึ่งได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มที่มีความพร้อม​ในการเข้าร่วมโครงการตามลำดับ โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จะลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาใน 3 ลำดับแรก เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป