ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.พืช ประชุมชี้แจงบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 65

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้าหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2565 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ( ตังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ) ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและไม่ให้เกิดผลกระทบ / ความเสียหายต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลจากพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณน้ำน้อย