ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ อ.ลี้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ บูรณาการงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่บ้านน้ำก้อ ทั้งทางด้านการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยในการป้องกันกำจัดโรคพืช เป็นต้น