ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมฝึกอบรมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังปี 65

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน