ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 – 16.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการสัมมนาฯ เพื่อทบทวน ปรับแนวคิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer