ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมสังเกตุการณ์, ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนายพิทวัส สุสิงสา เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานการประชุมฯ มีการพิจารณาแบบเสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมที่ 1 ยกระดับวิสาหกิจชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร จำนวน 8 วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน จำนวน 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร