ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569) ของจังหวัดลำพูน และผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน