ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.อารักขาฯ ประชาสัมพันธ์การแยกขยะและวิธีทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกวีดีโอเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การแยกขยะ และวิธีการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน มีนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมฝึกปฏิบัติและเรียนรู้งาน ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน