ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพืชและนวส. ระดับจังหวัดรับผิดชอบ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้