ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำ เดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 8 จ.ลำพูนเข้าร่วมการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2564 เป็นต้น