ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกลขนาดเล็กให้แก่เกษตรกร

นที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกลขนาดเล็กให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยนายไพศาล ตันตรา และนายยุทธนา บุญเป็ง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกร จำนวน 35 ราย