ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการOne Province One Agro-lndustrial Community : OPOAI-C)