ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มผลิต ร่วมจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (GMP)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (GMP) และการป้องกันควบคุมโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการผลไม้ส่งออกและโรงอบลำไยทั้งเปลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน