ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พร้อมขับเคลื่อนงาน ศพก.แปลงใหญ่ ปี 65

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ศพก. และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ผ่านระบบ Zoom จาก ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เครือข่าย YSF เจ้าหน้าที่ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต ระดับจังหวัด และส่วนกลางร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ งานเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ของ ศพก. และแปลงใหญ่ รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป