ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565