ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนให้การต้อนรับคณะนิเทศฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์เมธิณี นากดี และคณะฯ ในการนิเทศงานและติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนายพนธกร มณีธร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ นักศึกฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน