ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่าน อ.พ.ก.

ันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบ กำกับ ติดตาม และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน