ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับ ครม.สัญจร

ันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังห​วัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ/แผนงาน สำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่