ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนนำร่อง วสช. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านดอนหลวง สู่การช่องเที่ยวเชิงเกษตรตามวิถีใหม่

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านดอนหลวง เพื่อวางแผนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ ตามแนววิถีใหม่ (new normal) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน