ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามงานขับเคลื่อนชุมชนบ้านน้ำก้อ อำเภอลี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นวส.ชำนาญการ และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM2.5 การแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน และงานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มี นายอำเภอลี้ เกษตรอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม