ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ ขับเคลื่อนงานตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยมีการจัดเวทีวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ พื้นที่ สินค้า เกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค สถานการณ์แข่งขันว่าเป็นเช่นไร และต้องปรับปรุงจุดใด โดยมีผู้ร่วมจัดเวทีฯ จำนวน 17 ราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน