ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อน SEDZ ด้วย BCG Model

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังห​วัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง