ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมติดตามผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน

วันที่ 15 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากการดำเนินโครงการจากงานบริการสาธารณะ 9 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน, การศึกษา, สาธารณสุข, บริการสังคมและสวัสดิการ, จัดการสิ่งแวดล้อม, พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ, รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จำนวน 27 โครงการ และพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายถนอม เมืองสุวรรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในการประชุม