ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ปี 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อพิจรณาความเหมาะสมของที่ดิน และให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนินการจัดซื้อ เป็นต้น มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน