ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รอบที่สอง โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ทโดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566-2570) ซึ่งจะประกาศใช้ ตุลาคม 2565