ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนงาน ศพก.แปลงใหญ่ ปี 2565

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นำเกษตรกรประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายฯระดับเขต เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับเขตครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน