ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม “การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2 และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาพื้นที่ดำเนินการ และจัดสรร พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 6 แผนงาน 16 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,124,600 บาท ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2563 และได้มีการป้องกัน Covid – 19 และคัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคน ใช้เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

Leave a Reply